• Home
  • |
  • Forundersøgelser

 januar 8

by Carsten Legaard

Sammenfatning af rapporten "Havmøller på Middelgrunden, Forundersøgelser, fase 2 og 3". 

Rapporten beskriver en række forhold og undersøgelser gennemført i forbindelse med etablering af Middelgrundens Vindmøllelaug I/S og verdens største havbaserede vindmøllepark på Middelgrunden. Rapporten er en afrapportering af Energistyrelsens bevilling på 4,05 mio. kr. til gennemførelse af relevante forundersøgelser (fase 2 og 3). Rapporten omhandler primært forhold vedrørende Middelgrundens Vindmøllelaug, forkortet lauget. Rapporten beskriver i et vist omfang også forhold fra den senere etableringsfase, der falder uden for Energistyrelsens bevilling.

I afsnit 2 beskrives baggrunden for etableringen af vindmølleparken. Målsætningen som et Agenda 21 projekt beskrives.

I afsnit 3 gives et resumé af projektets udvikling fra starten i 1996 til juli 2000. Dette afsnit er suppleret med en kronologisk oversigt i stikordsform, bilag 1

I afsnit 4 omtales samarbejdet med kraftværkerne. Fordele og ulemper behandles. Det har for lauget været en fordel, at kraftværkerne har suppleret med viden og erfaring fra udbudsprocedurer, givet sikkerhed for at ikke solgte andele kunne afsættes, samt ydet sikkerhed for afsætning af produktionen på et tidspunkt, hvor der var stor usikkerhed om, hvad elreformen ville betyde. Det har været en binding, at det har været nødvendigt at følge EU's udbudscirkulære. Der har i samarbejdet kun været delte meninger om valg af princip for nettilslutning, hvilket imidlertid blev løst.

I afsnit 5 beskrives vindforholdene på Middelgrunden baseret på Risøs målinger på en målemast placeret på Middelgrunden. Konsekvenserne for energiproduktionen er beregnet og sammenlignet med forhold i det øvrige Danmark. Det fremgår, at der er afvigende forhold, da der er mere vind fra syd og øst.

Afsnit 6 beskriver valget af møller. Et valg der stod mellem de tre producenter der bød ved licitationen: Bonus, Vestas og Tacke. Reglerne for udbud efter forhandling forhindrer en mere detaljeret beskrivelse af forhandlingerne.

I afsnit 7 beskrives resultaterne af licitationen for fundamenter. Endvidere omtales en række forhold, der har været af afgørende betydning for valg af funderingsprincippet: gravitationsfundamenter. I den forbindelse gennemgås en række funderingskoncepter: gravitationsfundament i beton eller stål, monopæl, kunstig ø samt ophængt fundament. De geotekniske forhold, miljøforhold, risiko for påsejling og påvirkning fra is omtales.

Afsnit 8 behandler forhold vedrørende nettilslutning.

I afsnit 9 gennemgås den omstændelige godkendelsesprocedure, som projektet har gennemgået. Projektet har været gennem 3 høringer, hvoraf den sidste var en VVM høring. Den endelige godkendelse gennemgås, herunder opfølgningen på VVM redegørelsen. Sidstnævnte omfatter marinarkæologiske undersøgelser, undersøgelser af flora og fauna samt spredning af sediment. Slutteligt gennemgås de mest markante indsigelser fra VVM redegørelsen og deres konsekvenser for projektet.

I afsnit 10 omtales laugets anlægs- og driftsbudget samt forsikringsforhold. Der gives en analyse af usikkerhedsparametre.

I afsnit 11 behandles organisationen af lauget. Forskellige organisationsformer er blevet undersøgt. Professor Gomard fra Handelshøjskolen nåede frem til, at K/S modellen kunne anvendes uden at komme i modstrid med Energistyrelsens overordnede målsætning. Laugets ledelse fandt det imidlertid uklogt at ændre struktur under laugets opbygning. Usikkerheden i opbygningsfasen forårsaget af elreformen beskrives. Der gives en redegørelse for laugets formelle stiftelse samt afholdte interessentskabsmøder. Forløbet af forhåndstegning og salg beskrives, herunder gives en oversigt over fordeling af andele på andelshavere. Den administrative håndtering og omkostningerne forbundet med administration af lauget omtales. Afsnittet afsluttes med en delkonklusion om organisationsforhold.

I afsnit 12 behandles finansieringen, der er meget anderledes for et laugsbaseret projekt i forhold til et traditionelt anlægsbudget. Laugets specielle problem som I/S selskab, hvor der ikke må stiftes gæld omtales. Disse problemer diskuteres også for byggefasen, idet det ikke var muligt at stille sikkerhed som følge af vedtægternes bestemmelse om ikke at stifte gæld. Problemerne blev løst i et samarbejde med Københavns Energi og flere af leverandørerne.

I afsnit 13 omtales, at der har været søgt EU-støtte til Middelgrunden, som demonstationsprojekt for de mange havbaserede vindmølleparker der ventes etableret i de kommende år. Projektforslaget opnåede ikke støtte, idet det ikke blev evalueret højt nok af Kommissionens eksperter. En mulig forklaring herpå gives.

Afsnit 14 omtaler information til offentligheden og andelshavere gennem brochurer, Internet, artikler, interview til radio og TV samt pressemeddelelser. Udvalgte presseklip og tegningsmateriale samt den seneste brochure er gengivet i bilag 10.

Konklusioner og anbefalinger er givet i afsnit 15. En udførlig referenceliste med 46 henvisninger er angivet i afsnit 16.

I bilag 1-11 er gengivet en række baggrundsdokumenter og -notater, som ikke er tilgængelige via bibliotekerne.

Herunder findes en samlet rapport over forundersøgelsernes fase 2 og 3.

Havmøller på Middelgrunden, Forundersøgelse - fase 2 og 3
Bilag 4 Energistyrelsens godkendelse
Bilag 5 Afmærkning af møller
Bilag 6 Notat af professor Berhard Gomard
Bilag 6-2
Bilag 7 Aftale med KE-energi
Bilag 8 Undersøgelse af financieringen
Bilag 9 Tilbud om financiering fra banker

Bilag 10 svarer til afsnit Møllelaug, Projektinfo og Økonomi på denne hjemmeside
Bilag 11: Presseklip er ikke tilgængelig på hjemmesiden

Godkendelse.pdf

Du kunne også være interesseret i en af disse:

Publikationer og artikler

Repowering – Møllernes fremtid