Andelshaver

Laugets ledelse har udarbejdet et dokument med beregningen af andelenes værdi set i forhold til udviklingen de kommende få år. Hent dokumentet her.


Herunder finder du udlodningen i Middelgrundens Vindmøllelaug fra starten og frem til 1/4-2015, som er seneste udlodningsdato.

Indskuddet var 4250 kroner pr. andel og frem til i dag er der tilbagebetalt 5.113 kroner pr. andel.

Årets udlodning fastsættes ud fra, hvad der er forsvarligt under hensyntagen til laugets nuværende økonomiske situation. I øjeblikket sparer lauget op til nedtagelsen af vindmøllerne og fundamenterne, som Energistyrelsen kræver. 

Du finder regnskabet her på hjemmesiden under Årsrapporter.

ELPRODUKTION

Pt. afventer lauget en ny adgang til at se møllernes elproduktion online efter skiftet af serviceleverandør den 1. februar 2023.

DATOER

Sekretariatet kan træffes på telefon +45 2117 7170 om torsdagen kl. 10-14 undtagen i ferieperioder. Mails til lauget besvares løbende.

Kommende ledelsesmøde:
Endnu ikke fastlagt
 
Interessentskabsmødet:
Torsdag den 27. marts 2025 kl.19 i Vartov, Kbh
 
Mølledagen:
Søndag 16. juni 2024ENGLISH

The story of Middelgrundens Vindmøllelaug was already a good story from the very beginning in 1996, when a group of wind turbine enthusiasts came together to create a new wind turbine guild.
Read the story, the figures and future perspectives here

LINKS


Overdragelse / Dødsboer

Overdragelseskontrakten anvendes, når du ønsker at forære eller sælge dine andele til familiemedlemmer eller til andre. Det koster et gebyr på 400 kroner at overdrage en el. flere andele, og det er den nye ejer, som betaler gebyret. Gebyret er pr. overdragelseskontrakt og gælder for alle slags overdragelser, altså også i forbindelse med dødsboer og overdragelse til en arving eller ægtefælle. Hvis gebyret ikke bliver indbetalt til lauget, gælder handlen ikke.

Overdragelse/salg af andele foregår hele året, men vær opmærksom på, at overdragelsesdatoen er den 1. april, fordi det er tidspunktet for en eventuel udlodning. Hvis datoen sættes til 1. april 2024, betyder det at sælger får en evt. udlodning fra produktionen i 2023 sidste gang den dato.
Hvis køber skal have en eventuel udlodning for elproduktionen fra 2023, skal datoen sættes til 1. april 2023. I det tilfælde skal lauget modtage overdragelsen senest ved udgangen af januar, så banken får det korrekte kontonummer inden udlodningen.

Valget af skatteregel (skematisk eller erhvervsmæssig) kan ændres i forbindelse med en handel. Derfor skal køber sætte kryds ved, hvilken skatteregel der ønskes.

Køb og salg foregår via ”handelsplads” her på hjemmesiden. Køber og sælger komme i kontakt med hinanden ved at oprette en annonce på handelspladsen, hvor køber/sælger skriver deres e-mailadresse eller telefonnummer, antal på andele og evt. pris, og herefter kontakter hinanden.

Køber og sælger udfylder og underskriver overdragelseskontrakten, som findes via et link nederst på siden. Herefter sendes kontrakten til bogholderiet. Når salget er godkendt af lauget og gebyret modtaget, får køber og sælger en skriftlige accept af handlen, og køber får sidenhen en kopi af overdragelseskontrakten. 

Sælger sender selv det/de originale andelsbevis(er) til den nye ejer, hvis vedkommende stadig har beviset. Beviset har ingen værdi, det er alene registreringen i databasen, som afgør ejerskabet af andelene. Samtidig betaler køber for andelen(e).

Ved dødsfald skal andelene også overdrages, og i den forbindelse skal en kopi af skifteretsattesten indsendes sammen med overdragelseskontrakten - se link nedenfor. Er der tale om privat skifte, og er man bobestyrer, skal der indsendes fuldmagter fra de øvrige arvinger, hvorefter bobestyreren kan overdrage eller sælge afdødes andele.

Børnevindmøllen -  i nyhedsbrevet fra marts 2014 er omtalt et projekt om at etablere en børnevindmølle i Middelgrundens Vindmøllelaug I/S. Den omtalte overdragelseskontrakt findes via linket nederst på denne side og det er muligt at overdrage allerede nu.


Klik her for at se og printe overdragelseskontrakten

Klik her for at se og printe overdragelseskontrakten vedr. børnevindmøllen

Skattemæssige oplysninger

 • 2023

 • 2022

 • 2021

 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

Skattemæssige oplysninger for året 2023

Her har du skattetallene for produktionsåret 2023 vedrørende Middelgrundens Vindmøllelaug I/S.  

Bruger du skematisk regel, er nøgletallene for 2023:
El-salg pr. andel inkl. renter: 385 kroner.
Renteindtægter opgives ikke længere, de er indregnet i el-salget.

For at finde din del af indtjeningen fra el-salget, ganger du antallet af dine andele med 385 kroner.

Hvis det samlede el-salg fra dine vindmølleandele er under 7.000 kroner pr. år, og du benytter skematisk regel, skal der ikke betales skat af afkastet og heller ikke opgives noget på selvangivelsen.
Hvis din indtægt er over 7000 kroner skal 60 % af overskuddet opgives på selvangivelsens rubrik 20.

Bruger du erhvervsmæssig opgørelse (anpartsreglen), er nøgletallene for 2023:
Resultat pr. andel før renter og afskrivninger: 87 kroner
Renteindtægter pr. andel: 24 kroner
Skattemæssig afskrivning pr. andel: 16 kroner
Hvorefter det skattemæssige resultat efter renter og afskrivninger udgør 95 kr. pr. andel.

Skattepligtig kapitalindkomst opgives på selvangivelsens rubrik 35.

Hvis du har andele i andre vindmøllelaug, skal du selv finde tilsvarende data for de andre laug. Bundfradraget på 7000 kroner gælder samtlige andele du har. Vær også opmærksom på, om reglen kan anvendes, hvis du har anskaffet solceller.

Årets udlodning fastsættes ud fra, hvad der er forsvarligt under hensyntagen til laugets nuværende økonomiske situation. Indtægten pr. andel er et brutto-beløb, hvorfra udgifterne skal trækkes. I øjeblikket sparer lauget op til de henlæggelser, som er et krav i aftalen med Energistyrelsen samt de nødvendige reparations- og renoveringsudgifter. Derfor bliver der ikke udbetalt overskud fra produktionen i 2023.

Du finder hele regnskabet på www.middelgrunden.dk i løbet af kort tid under fanen ’Lauget’ og scroller ned til ”årsrapport”.

Spørgsmål og svar om andele

Hvordan med selvangivelsen?

Tallene, som skal anvendes på selvangivelsen, bliver hvert år udsendt sammen med indkaldelsen til I/S mødet i marts måned og de ligger også her på hjemmesiden under "Skat". 

En vejledning i udfyldelse af selvangivelsen, herunder valg af skematisk regel eller erhvervsmæssige regler, blev udsendt i marts 2002 (OBS!). 

Se "Skatteforhold for vindmølleejere" og "Skattevejledning" .

Er der skattemæsige afskrivninger til den enkelte andelshaver?

Se venligst de regler, som er beskrevet i tegningsmaterialet og skattevejledningen.

Se også under spørgsmålet: GÆLDER SKATTEFRADRAGET PÅ 7.000 KR PR. PERSON ELLER ER DET PR. PROJEKT ?

Er det muligt at købe flere andele?

Lauget har udsolgt, men du kan finde andele til salg på vores "Handelsplads" her på hjemmesiden. Købere og sælger tager selv kontakt til hinanden og begge parter udfylder "Overdragelseskontrakten", som herefter sendes til Middelgrundens Vindmøllelaug, der godkender og registrerer salget.

Det koster køber et administrationsgebyr på 400 kroner at få overdraget en eller flere andele. Bogholderen er en af de få i lauget, som ikke arbejder frivilligt, derfor går gebyret til vedkommendes løn. Gebyret er en udgift, som påhviler køberen og ikke alle andre interessenter og gebyret er besluttet af interessentskabet.

Kan man handle med sine andele? Hvad hvis andelshaver dør?

Ja, andelene er frit omsættelige, forudsat at den nye ejer opfylder laugets optagelsesbetingelser jævnfør Tegningsmaterialet. Se "Handelsplads" på hjemmesiden. Se proceduren under sp3.

Når en andelshaver dør, skal andelene altid overdrages med en overdragelseskontrakt, kopi af skifteretsattest og evt. bobestyrerattest. Også selvom der er tale om en overdragelse til en efterladt ægtefælle, som sidder i uskiftet bo eller offentligt/privat skiftet bo. Læs mere her på hjemmesiden under "Overdragelse".

Prisgivelse
Boet efter en afdød kan vælge af prisgive afdødes andel(e), fordi arvingerne ikke ønsker andelene overdraget og heller ikke ønsker at påtage sig arbejdet med at få andelene solgt. Denne prisgivelse skal lauget have besked om.

Hvornår kan salg foregå?

Salg kan kun foregå med overdragelsesdatoen den 1. april.
Ved overdragelsesdato f.eks. den 1. april 2022 udbetales et evt. overskud fra el-salget for produktionen i 2021 til sælgeren sidste gang den 1. april 2022, mens udbetalingen af overskudddt de følgende år tilfalder køberen.

Hvis f.eks. et bo efter en afdød interessent ønsker en anden overtagelsesdato, kan lauget godt acceptere en intern regulering mellem parterne, men så skal den interne regulering dokumenteres overfor lauget ved en kopi af aftalen mellem parterne. Lauget kan ikke gå ind i en aftaleforhandling mellem parterne, så reguleringen skal parterne selv finde ud af.

Kan mine børn/børnebørn på under 18 år købe andele?

Nej, kun personer, der er myndige, kan købe andele, dvs. over 18 år på købstidspunktet. Men du kan overdrage andele til dine børnebørn, og så bliver de en del af børnevindmøllen. Læs mere i nyhedsbrevet fra 2014, hvor projektet med børnevindmøllen er omtalt. 

Hvor meget og hvornår udbetales overskud ?

Udlodningen - eller overskuddet fra el-salget - udbetales til interessenterne den 1. april, hvis der er et overskud efter betaling af driftsudgifterne. Det betyder også, at selvom der er en brutto-indtægt i regnskabet pr. andel, så skal der trækkes driftsudgifter fra indtægten, før der er penge til en evt. udlodning.
Udlodningens størrelse fastlægges endeligt af ledelsen, når regnskabet foreligger i februar og normalt kan interessenterne regne med, at udlodningen følger det budget, som er vedtaget på I/S mødet. 

Hvad er dagens andelspris ?

Prisen aftales mellem køber og sælger, og prisniveauet fremgår af "Handelsplads" her på hjemmesiden.
Som nævnt ovenfor udbetaler lauget udlodning fra el-salget til den person, der er registreret som ejer af andelen i indtjeningsperioden, som beregnes bagud - altså i 2016 får man el-indtægten fra 2015. 

Hvad er andelens værdi efter 5 år?

Erfaringerne fra andre vindmøllelaug viser, at andelsværdien ofte holder sig på købsprisen eller derover i mange år. For en sikkerheds skyld anbefaler lauget, at du regner med en årlig nedskrivning af værdien på 5% p.a. Efter 20 år er andelens værdi dermed nedskrevet til 0 kr.

Gælder skattefradraget på 7.000 kr pr. person eller er det pr. projekt ?

Skattefradraget er pr. person.


Vedr. fradrag på 7000 kroner.
Modellen med, at man ikke skal betale skat af de første 7000 kr. og ikke blev beskattet ved salg af andele, udfases nu, så den ikke gælder for andele i vindmøllelaug, der udbydes den 1. juni 2020 eller senere.

Læs mere på Wind Danmark: 
Den skematiske regel er en simpel skatteordning for primært små investorer i vindmøllelav. Personer, der ejer vindmøller eller vindmølleandele kan én gang for alle vælge at benytte ordningen, hvor der er et bundfradrag på 7.000 kr. af bruttoindtægten ved elsalg. Investeringen betragtes som privat investering og der er ikke fradrag for driftsudgifter og afskrivninger. Til gengæld er en indtægt ved salg af andele ikke skattepligtig.

BEMÆRK: Den skematiske regel er under udfasning. Ejere af andele i vindmølleanlæg, der udbydes den 1. juni 2020 eller senere kan ikke længere vælge at opgøre den skattepligtige indkomst efter reglerne i LL § 8 P. Den skattepligtige indkomst for disse ejere vil herefter skulle opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler.

Kan man bruge en kapitalpension til at købe andele for?

Nej.

Kan man bruge en børneopsparing til at købe andele for?

Nej, kun myndige personer kan tegne andele.

Kan en andelsboligforening købe andele?

Ja op til 150% af boligforeningens fælles elforbrug, hvis andelsboligforeningen er en virksomhed. Energistyrelsen anerkender andelsboligforeningen som en virksomhed, hvis der er en halvtidsansat person eller tilsvarende i boligforeningen.

Hvor meget energi producerer møllerne?

Via linket på forsiden til højre ved den lille mølle kan du følge alle møllernes el-produktion. Desuden opdateres grafen på hjemmesiden under 'månedsproduktion' løbende. Den viser produktionen på laugets 10 møller. 

Hvorfor kører møllerne ikke?

Som tommelfingerregel kan du regne med, at hver mølle minimum står stille 2-3 dage pr. år i forbindelse med den almindelige service.

Kun større driftsstop forklares på hjemmesiden. Stop, som skyldes løbende service eller korte driftsstop beskrives ikke på hjemmesiden.


Under 'driftsbemærkninger' vil service mv. blive tilføjet efter et stykke tid - teksten mangler dog pt. en grundig opdatering.

Støjer møllerne?

Møllerne udsender en kildestøj på 105 dB, men møllerne kan ikke høres på land.

Hvorfor gik transformerne i stykker?

Der blev nedsat en taskforce gruppe (opklaringsgruppe) med deltagere fra Bonus, Siemens, NKT, E2, SEAS, KE-Vind og Middelgrundens Vindmøllelaug, som fik til opgave at finde årsagen til haverierne. I Juni 2003 blev et stort måleprogram gennemført. I 2014 blev sagen om transformerne afsluttet ved retten i Kolding. Der står mere om transformer-sagen i nyhedsbrevet fra 2014.

Er de nye transformatorer af samme type?

De tre første transformatorer, som blev udskiftet, blev leveret af Siemens, men de er forbedret på flere punkter. I mølle 18 og 20 er de nye transformatorer leveret af ABB.

Er møllerne forsikret for driftstab ved garantiskader og i givet fald med hvor mange karénsdage?

Ja, drifttabsforsikringen dækker i forbindelse med garantiskader. Der er syv karensdage i sommerperioden og og 12 karensdage i vinterperioden.

Hvilke beføjelser har driftslederen?

Driftslederen har tilsynet med den daglige drift af vindmølleparken. Alle drifts- og renoveringsopgaver på mere end 20.000 kr. kræver godkendelse af laugets bestyrelse. Det betyder, at større opgavers udførelse altid forudsætter indgåelse af forudgående skriftlig aftale med laugets ledelse.

Hvordan får jeg rettet min adresse og bankkonto?

Alle rettelser sendes på laugets e-mailadresse til laugets sekretariat, som retter oplysningerne i databasen.

Hvad betyder solidarisk hæftelse?

Ved solidarisk hæftelse hæfter hver interessent fuldt ud for laugets gæld. Hvis lauget skylder 100.000 kr. til kreditor Andersen, så kan Andersen kræve alle 100.000 kr. tilbagebetalt af dig alene. Andersen er ikke forpligtet til at inddrive gælden fra alle, men kan altså gå direkte til dig for at opkræve pengene.

Hvilke konsekvenser kan det have for dig?

Det betyder med andre ord, at du hæfter for gælden, og at Andersen kan gå direkte til dig for at få inddrevet gælden, eller også kan gå til dig, hvis andre interessenter ikke vil betale deres andel af laugets gæld til Andersen.

Efterfølgende kan du altid gå tilbage til de andre interessenter for at få dem til at betale deres andel af gælden, som du har betalt.


Problemer med at indlæse en side?

 Det vi vi meget gerne høre om. Men først vil vi bede dig prøve en af disse fire udveje:

 • tryk på det lille genopfrisknings ikon i browseren.
 • åbn et nyt vindue eller faneblad.
 • åbn et privat eller inkognito vindue eller faneblad
 • Hvis du bruger et bogmærke af ældre dato, kan det være, at bogmærket skal slettes og erstattes af et frisk.

I langt de fleste tilfælde vil den genstridige side nu dukke op, pæn og læsbar. Hvis siden alligevel gør knuder, så vil sekretariatet meget gerne have besked om det, så vi kan få det løst.