ELPRODUKTION

Pt. afventer lauget en ny adgang til at se møllernes elproduktion online efter skiftet af serviceleverandør den 1. februar 2023.

DATOER

Sekretariatet kan træffes på telefon +45 2117 7170 om torsdagen kl. 10-14 undtagen i ferieperioder. Telefonen er ferielukket den 4. juli. Mails til lauget besvares løbende.

Kommende ledelsesmøder:
Mandag den 1. juli
Mandag den 30. september
Onsdag den 4. december
 
Interessentskabsmødet:
Torsdag den 27. marts 2025 kl.19 i Vartov, Kbh
 
Mølledagen:
Søndag 16. juni 2024ENGLISH

The story of Middelgrundens Vindmøllelaug was already a good story from the very beginning in 1996, when a group of wind turbine enthusiasts came together to create a new wind turbine guild.
Read the story, the figures and future perspectives here

LINKS


Vindmølleparken

Historien om Middelgrundens Vindmøllelaug var allerede en god historie helt fra starten i 1996, hvor en gruppe vindmølle-entusiaster satte sig sammen for at skabe et nyt vindmøllelaug, efter succesen med etableringen af Lynettens Vindkraft.

Lauget kom op at stå og det samme gjorde 20 møller, hvoraf HOFOR nu ejer de 10 nordligste og Middelgrundens Vindmøllelaug fra mølle 11 til mølle 20.

Siden er lauget blevet verdensberømt og møllerne fotograferet i alle slags vejrlig af besøgende fra hele verden. Historien er blevet fortalt igen og igen - for mange udlændinge vil gerne forstå, hvordan det kan lade sig gøre, at danskerne af egen lomme investerer i vindkraft. 

Her på laugets hjemmeside findes dokumentation fra den spæde begyndelse til de opdaterede produktionstal - forhåbentlig til inspiration for mange andre i ind- og udland.

Foredrag og besøg

Henvendelse vedrørende besøg og foredrag bedes rettet til:
mollebesog at gmail.com eller på telefon 28110219

Firmaet Windvalepower.com har intet med lauget at gøre.

Billeder

Video

I 2001 lavede Loke Film en film for blandt andre Middelgrundens Vindmøllelaug I/S med hele historien om den folkelige opbakning, konstruktion af fundamenter og møller, kabellægningen, placeringen på sitet udenfor København og meget mere. Filmen varer 25 minutter. Se den på YouTube: https://youtu.be/6HZGv_rys2Q

Den korte version er nedenfor.

Tryk for at afspille

Brikker til vindmøllelaugets historie

Sammenfatning af rapporten "Havmøller på Middelgrunden, Forundersøgelser, fase 2 og 3". Rapporten beskriver en række forhold og undersøgelser gennemført i forbindelse ...

Forundersøgelser

Et flot vartegn for København ...

"Middelgrundens Vindmøller bliver et flot vartegn for København. Skabt i samarbejde mellem en miljørigtigt tænkende kommune og et folkeligt initiativ. Jeg kan anbefale alle at slutte op om projektet."

Bo Asmus Kjeldgaard

Miljøborgmester i København

"

Greenpeace anbefaler helhjertet ...

"Middelgrundens Vindmøllepark er Danmarks og Københavns næste vigtige skridt i retning af en bæredygtig energiforsyning. Greenpeace anbefaler helhjertet at tegne andele i Middel-grundens Vindmøllelaug.."

Tarjei Haaland

klima og energimedarbejder i Greenpeace

"

WWF Verdensnaturfonden har besluttet at købe ...

"WWF Verdensnaturfonden har besluttet at købe 24 andele i Middelgrundens Vindmøllelaug svarende til vort eget forbrug af elektricitet på sekretariatet i København. Det er et lille bidrag til en bæredygtig energiudvik-ling - og samtidig en god investering. Vi opfordrer andre enkeltpersoner og virksomheder til at gøre det samme."

Kim Carstensen

generalsekretær i Verdensnaturfonden WWF

"

Tegningsmateriale

Revisorerklæring
Vi har gennemgået det af ledelsen for Middelgrundens Vindmøllelaug I/S udarbejdede tegningsmateriale omfattende siderne 2 - 16.

Det udførte arbejde
Gennemgangen har omfattet de udarbejdede anlægs- og driftsbudgetter med tilhørende forudsætninger og kommentarer samt de i øvrigt i tegningsmaterialet indeholdte oplysninger af økonomisk karakter. Vi har herunder påset, at de anførte forudsætninger er kommet rigtigt til udtryk i budgetterne og redegørelsen iøvrigt, og at den indre talmæssige sammenhæng i budgetterne er til stede.
Budgetforudsætningerne hviler på nugældende regler for el-afregning, nugældende skattelovgivning og - praksis samt overslag fra potentielle leverandører, vindanalyser fra Risø samt tekniske rapporter fra eksterne fagkyndige.

Supplerende oplysninger
Det skal anføres, at budgetterne er en fremtidsvurdering, og at afkastet af investeringen derfor kan vise sig at afvige fra det budgetterede resultat. Herudover er der over så lang en tidshorisont, 20 år, altid usikkerheden der knytter sig til udviklingen i lovgivningen på skatteområdet og anden relevant lovgivning.

Konklusion
Det er vor opfattelse, at tegningsmaterialet indeholder en pålidelig beskrivelse af de opstillede forudsætninger, hæftelsesforhold og af projektets risiko og følsomhed, og at det giver den enkelte interessent mulighed for at vurdere investeringens resultat i budgetperioden.
Nykøbing F., den 16. december 1999
Deloitte & Touche
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Erik Frikov
statsautoriseret revisor

Følsomhed
Lauget har modtaget Energistyrelsens endelige godkendelse den 13. december 1999. Dette betyder, at projektet er omfattet af el-reformens overgangsregler for vindmøller. Med hensyn til perioden fra år 1 til og med år 10 er projektet omfattet af de fastsatte overgangsregler for vindmøller efter elreformen, hvilket betyder at minimum for afregningsprisen ligger fast i denne periode. Projektets økonomi efter år 10 er primært følsom for udviklingen af elprisen og værdien af de grønne VE-beviser. I hele perioden er der forudsat en driftsomkostning på 7 øre/kWh. I nedenstående figur er variationen i udbetalingen pr. andel illustreret med tre forløb.

Graf B svarer til det under "driftsøkonomi" beskrevne forløb. Med hensyn til den producerede mængde af energi, vedligeholdelsesudgifter mv., vil der naturligvis være udsving fra år til år, men set over projektets samlede levetid, anses dette ikke for væsentligt.

Anlægsbudget og regnskab

Nedenstående er anlægsbudgettet og det faktiske anlægsregnskab. Anlægsbudgettet har dannet grundlag for andelsprisen. Udgifter udover de 172 mill. kr er dækket over driften.

(Tallene dækker halvdelen af mølleparken´s totalbudget svarende til 10 vindmøller)

Middelgrundens Vindmøllelaug

* I følge kontrakt med Bonus

Kommentarer til de enkelte budgetposter

Kommentarerne åbnes her

Ad. Vindmøller

Prisen er baseret på en 2,0 MW mølle og er incl. transport og opstilling.

Ad. Fundamenter

Der er ikke indregnet betaling for brugsret til grunden, idet Energistyrelsen ikke kræver betaling herfor.

Ad. Nettilslutning

De 17 mill. dækker kabler og koblingsanlæg mellem møllerne.

Kabler ind til land anlægges af Københavns Energi.

Ad. Rådgivning og planlægning

Dækker anslåede omkostninger ved udbuds- og tilbudsarbejdet, byggestyring og planlægningsarbejdet.

Ad. Etablering af lauget

Udgifter til annoncer, salg af andele, styring af medlemskartotek, afholdelse af I/S møder, juridisk bistand m.v.

Ad. Diverse og uforudsete udgifter

Omfatter udgifter til ekstra miljøforanstaltninger, ekstra anlægsomkostninger, skiltning, samt uforudsete udgifter.

Ad. Mindste produktion

Produktionsvurderingen bygger på grundige vindmålinger, som Risø har foretaget over en knap 2 årig periode. Den anførte mindste produktion er gældende efter fradrag for tab ved driftstop.

Ad. Max. tab ved driftstop

Der er her tale om den tid, hvor møllerne står stille på grund af problemer. Dette tab kaldes også rådighedstab. Kontrakten med Bonus fastsætter tabet til maximalt 5%, medens de eksisterende havmøller ved Tunø har en rådighed på 98,7%, så bedre end 5% er opnåeligt.

Driftsøkonomi

År 1 til år 6

Årlig indtægt pr. andel de første 6 år af projektet
(i faste år 2000 priser):

Middelgrundens Vindmøllelaug

År 7 til år 20.

Årlig driftsindtægt pr. andel fra år 7 til 20. år af projektet (i faste år 2000 priser):

Middelgrundens Vindmøllelaug

Forudsætninger for driftsøkonomien

Forudsætningerne udfoldes her

Som en del af elreformen har forligspartierne i Folketinget besluttet at sikre en minimumspris på 60 øre/kWh i 12.000 fuldlasttimer. 12.000 fuldlasttimer svarer til 6 års drift på Middelgrunden. I følge elreformen er der desuden garanti for en minimum afregningpris på 43 øre/kWh i 10 år. 
Denne garanti for afregningsprisen i de første 10 år forudsætter dog, at alle myndighedsgodkendelser og kontrakter er indgået/ på plads inden den 31 december 1999. Disse forudsætninger er opfyldt, idet Energistyrelsen har godkendt projektet den 13 december 1999.

Efter 10 år
Fra år 10 til år 20 er der forudsat en samlet indtægt på 43 øre/kWh. Afregningsprisen kan blive højere, men den kan også blive lavere. En bundpris på 43 øre/kWh mener lauget er en realistisk pris, men denne pris er ikke garanteret, hvilket andelskøberne gøres opmærksom på. Hvis elprisen falder til under 33 øre/kWh betyder det at de Grønne VE-beviser tilsvarende skal sælges til en højere pris end 10 øre/kWh, såfremt budgettet skal holde.

Grønt VE-bevis
Et Grønt VE-bevis er et værdipapir, som kan sælges til højest bydende. Værdipapiret opstår ved produktion af en kilowatttime på en vindmølle. Ordningen forventes i fuld funktion fra år 2003, hvor man regner med en børslignende omsætning af de grønne VE-beviser. Politisk har man fastsat en minimumspris på 10 øre/kWh og en maksimumspris på 27 øre/kWh.

Drift og vedligehold er delt op i følgende poster:

De første 2 år er der ikke serviceudgifter, men i stedet henlægges 2 mill. kr til uforudsete reparationer m.v.
I praksis forventes drifts- og vedligeholdelsesudgifterne at stige med inflationen (2%), d.v.s. startende med 6,4 øre/kWh og stigende til 9,5 øre/kWh i år 20 i løbende priser. For at gøre det overskueligt er der regnet med 7 øre/kWh i opstillingerne svarende til 70 kr/andel.

Ad. Forsikring
Der foreligger et foreløbigt forsikringstilbud, som skal forhandles på plads når møllevalg m.v. er kendt. Forsikringen vil indeholde en all-risk (skader på mølle, fundament, kabler), ansvar (for skader på andres ejendom), ledelsesansvarsforsikring, samt en driftstabsforsikring.

Ad. Service
De første 2 års service forestås af vindmølleleverandøren, som en del af købsaftalen.
Serviceudgifter er beregnet ud fra serviceaftaler på tilsvarende landmøller og udfra overslag fra vindmølleleverandørerne. Serviceudgifter er eksempelvis daglig overvågning af driften, igangsætning efter driftsstop og et halvårligt eftersyn af møllerne.

Ad. Vedligehold
Vedligehold de første 2 år er alene forbrugsstoffer f.eks. olie til gearkasse. Derefter er det udgifter til udskiftning af sliddele og reparationer.

Ad. Henlæggelser
Der er henlagt 2 mill. kr efter 2 år. Disse penge reserveres i lauget til uforudsete og pludseligt opståede reparationer. Det er ledelsens politik at have kapital stående i lauget for at kunne sikre en uforstyrret drift. Ved fremlæggelsen af det årlige regnskab/budget vil politikken løbende blive fastlagt.

Ad. Administration
Administrationen består af medlemskartoteket, regnskab, revision af regnskab, telefon, edb, udbetaling til medlemmerne, ledelsesmøder, interessentskabsmøder, udsendelse af materiale, venteliste m.v. Der er regnet med 2 årlige udsendelser til medlemmerne. Arbejdet har hidtil været udført af Københavns Miljø- og Energikontor, og vil fremover kunne passes af en deltidsansat medarbejder.

Problemer med at indlæse en side?

 Det vi vi meget gerne høre om. Men først vil vi bede dig prøve en af disse fire udveje:

  • tryk på det lille genopfrisknings ikon i browseren.
  • åbn et nyt vindue eller faneblad.
  • åbn et privat eller inkognito vindue eller faneblad
  • Hvis du bruger et bogmærke af ældre dato, kan det være, at bogmærket skal slettes og erstattes af et frisk.

I langt de fleste tilfælde vil den genstridige side nu dukke op, pæn og læsbar. Hvis siden alligevel gør knuder, så vil sekretariatet meget gerne have besked om det, så vi kan få det løst.