Andelshaver

Laugets ledelse har udarbejdet et dokument med beregningen af andelenes værdi set i forhold til udviklingen de kommende få år. Hent dokumentet her.


Herunder finder du udlodningen i Middelgrundens Vindmøllelaug fra starten og frem til 1/4-2015, som er seneste udlodningsdato.

Indskuddet var 4250 kroner pr. andel og frem til i dag er der tilbagebetalt 5.113 kroner pr. andel.

Årets udlodning fastsættes ud fra, hvad der er forsvarligt under hensyntagen til laugets nuværende økonomiske situation. I øjeblikket sparer lauget op til nedtagelsen af vindmøllerne og fundamenterne, som Energistyrelsen kræver. 

Du finder regnskabet her på hjemmesiden under Årsrapporter.

middelgrunden 2001-2016 udbytte

ELPRODUKTION

Se møllernes elproduktion - 
Login er flg: 
Brugernavn: mg
Password: mg2015
PS: Brug evt. browseren Firefox, hvis du ikke kan logge ind.

VÆRD AT VIDE

Telefontid: Torsdage kl. 10-14 på telefon 2117 7170.

DATOER

Kommende ledelsesmøde:
Den 26. november 2021.
 
Interessentskabsmødet:
Mandag den 28. marts 2022 kl.19.
 
Mølledagen:
Tredje søndag i juni 2022.

MØLLERNES FREMTID

Læs rapporten om repowering

ENGLISH

The story of Middelgrundens Vindmøllelaug was already a good story from the very beginning in 1996, when a group of wind turbine enthusiasts came together to create a new wind turbine guild.
Read the story, the figures and future perspectives here

LINKS

VISITORS SINCE 2003

254.574

Overdragelse / Dødsboer

Overdragelseskontrakten anvendes, når du ønsker at forære eller sælge dine andele til familiemedlemmer eller til andre. Det koster et gebyr på 400 kroner at overdrage en el. flere andele, og det er den nye ejer, som betaler gebyret. Gebyret er pr. overdragelseskontrakt og gælder for alle slags overdragelser, altså også i forbindelse med dødsboer og overdragelse til en arving eller ægtefælle. Hvis gebyret ikke bliver indbetalt til lauget, gælder handlen ikke.

Overdragelse/salg af andele foregår hele året, men vær opmærksom på, at overdragelsesdatoen er den 1. april, fordi det er tidspunktet for en eventuel udlodning. Hvis nye ejer af andelen skal have en eventuel udlodning udbetalt ved den førstkommende 1. april, vil vi meget gerne have overdragelsen ved udgangen af januar.

Køb og salg foregår via ”handelsplads” på hjemmesiden. Her kan køber og sælger komme i kontakt med hinanden ved at køber eller sælger skriver deres e-mail eller telefonnummer, antal på andele og evt. pris, og herefter kontakter hinanden.

Køber og sælger udfylder og underskriver overdragelseskontrakten, som findes her nederst på siden. Herefter sendes kontrakten til bogholderiet. Når salget er godkendt af lauget og gebyret modtaget, får køber og sælger en skriftlige accept af salget og sidenhen en kopi af overdragelseskontrakten. Sælger sender selv det/de originale andelsbevis(er) til den nye ejer, hvis vedkommende stadig har beviset. Beviset har ingen værdi, det er alene registreringen i databasen, som afgør ejerskabet af andelene. Samtidig betaler køber for andelen(e).

Ved dødsfald skal andelene også overdrages og i den forbindelse skal en kopi af skifteretsattesten indsendes sammen med overdragelseskontrakten - se link nedenfor. Er der tale om privat skifte, og er man bobestyrer, skal der indsendes fuldmagter fra de øvrige arvinger, hvorefter bobestyreren kan overdrage eller sælge afdødes andele.

Børnevindmøllen -  i nyhedsbrevet fra marts 2014 er omtalt et projekt om at etablere en børnevindmølle i Middelgrundens Vindmøllelaug I/S. Den omtalte overdragelseskontrakt findes via linket nederst på denne side og det er muligt at overdrage allerede nu.


Klik her for at se og printe overdragelseskontrakten

Klik her for at se og printe overdragelseskontrakten vedr. børnevindmøllen

Skattemæssige oplysninger

  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017

Skattemæssige oplysninger for året 2020

Igen i år har Middelgrundens Vindmøllelaug I/S udsendt skattetallene for produktionsåret 2020 digitalt til alle interessenter.

Bruger du skematisk regel, er nøgletallene for 2020:

El-salg pr. andel inkl. renter: 273 kroner.
Renteindtægter opgives ikke længere, de er indregnet i el-salget.

For at finde din del af indtjeningen, ganger du antallet af dine andele med 273 kroner.

Hvis det samlede el-salg fra dine vindmølleandele er under 7.000 kroner pr. år og du benytter skematisk regel, skal der ikke betales skat af afkastet og heller ikke opgives noget på selvangivelsen.
Hvis din indtægt er over 7000 kroner skal 60% af overskuddet opgives på selvangivelsens rubrik 20.

Bruger du erhvervsmæssig opgørelse, er nøgletallene for 2020:

Resultat pr. andel før renter og afskrivninger: 100 kroner

Renteudgifter x andele à 2 kroner

Skattemæssig afskrivning: x antal andele à 6 kroner

Hvorefter det skattemæssige resultat efter renter og afskrivninger udgør 92 kr. pr. andel.
Skattepligtig kapitalindkomst opgives på selvangivelsens rubrik 35


Hvis du har andele i andre vindmøllelaug, skal du selv finde tilsvarende data for de andre laug. Bundfradraget på 7000 kroner gælder samtlige andele du har. Vær også opmærksom på, om reglen kan anvendes, hvis du har anskaffet solceller.

Årets udlodning fastsættes ud fra, hvad der er forsvarligt under hensyntagen til laugets nuværende økonomiske situation. Så indtægten pr. andel er et brutto-beløb og ikke det, som du evt. ville få udbetalt, hvis lauget ikke sparede op til de henlæggelser, som er et krav i aftalen med Energistyrelsen.
Du finder alle tal i regnskabet på her på hjemmesiden under ”årsrapport”.

Spørgsmål og svar om andele

Hvordan med selvangivelsen?

Tallene, som skal anvendes på selvangivelsen, bliver hvert år udsendt sammen med indkaldelsen til I/S mødet i marts måned og de ligger også på hjemmesiden under "Skat". 

En vejledning i udfyldelse af selvangivelsen, herunder valg af skematisk regel eller erhversvmæssige regler, blev udsendt i marts 2002. 

Se "Skatteforhold for vindmølleejere" og "Skattevejledning" .

Er der skattemæsige afskrivninger til den enkelte andelshaver?

Se venligst de regler, som er beskrevet i tegningsmaterialet og skattevejledningen (link ovenfor).

Er det muligt at købe flere andele?

Lauget har udsolgt, men du kan finde andele til salg på vores "Handelsplads" her på hjemmesiden. Købere og sælger tager selv kontakt til hinanden og begge parter udfylder "Overdragelseskontrakten", som herefter sendes til Middelgrundens Vindmøllelaug, der godkender og registrerer salget.

Kan man handle med sine andele? Hvad hvis andelshaver dør?

Ja, andelene er frit omsættelige, forudsat at den nye ejer opfylder laugets optagelsesbetingelser jævnfør Tegningsmaterialet. Se "Handelsplads" på hjemmesiden. Se proceduren under sp3.
Når en andelshaver dør, skal andelene altid overdrages med en overdragelseskontrakt, kopi af skifteretsattest og evt. bobestyrerattest. Også selvom der er tale om en overdragelse til en efterladt ægtefælle, som sidder i uskiftet bo eller offentligt/privat skiftet bo. Læs mere her på hjemmesiden under "Overdragelse".

Hvornår kan salg foregå?

Salg kan kun foregå med overdragelsesdato den 1. april 20??. 
Ved overdragelsesdato f.eks. den 1. april 2015 udbetales overskuddet fra el-salget til sælgeren sidste gang den 1. april , mens udbetalingen det følgende år tilfalder køberen.

Kan mine børn/børnebørn på under 18 år købe andele?

Nej, kun personer, der er myndige, kan købe andele, dvs. over 18 år på købstidspunktet. Men du kan overdrage andele til dine børnebørn, og så bliver de en del af børnevindmøllen. Læs mere i nyhedsbrevet fra 2014, hvor projektet med børnevindmøllen er omtalt. 

Hvor meget og hvornår udbetales overskud ?

Hvert år den 1. april udbetales udlodning fra el-salget til andelshaverne., hvis der er et overskud efter betaling af driftsudgifterne. 
Beløbet fastlægges endeligt af ledelsen, men normalt kan andelshaverne regne med, at udlodningen følger budgettet, som er vedtaget på I/S mødet. 

Hvad er dagens andelspris ?

Prisen aftales mellem køber og sælger, og prisniveauet fremgår af "Handelsplads" her på hjemmesiden.
Som nævnt ovenfor udbetaler lauget udlodning fra el-salget til den person, der er registreret som ejer af andelen i indtjeningsperioden. 

Hvad er andelens værdi efter 5 år?

Erfaringerne fra andre vindmøllelaug viser, at andelsværdien ofte holder sig på købsprisen eller derover i mange år. For en sikkerheds skyld anbefaler lauget, at du regner med en årlig nedskrivning af værdien på 5% p.a. Efter 20 år er andelens værdi dermed nedskrevet til 0 kr.

Gælder skattefradraget på 7.000 kr pr. person eller er det pr. projekt ?

Skattefradraget er pr. person.

Kan man bruge en kapitalpension til at købe andele for?

Nej.

Kan man bruge en børneopsparing til at købe andele for?

Nej, kun myndige personer kan tegne andele.

Kan en andelsboligforening købe andele?

Ja op til 150% af boligforeningens fælles elforbrug, hvis andelsboligforeningen er en virksomhed. Energistyrelsen anerkender andelsboligforeningen som en virksomhed, hvis der er en halvtidsansat person eller tilsvarende i boligforeningen.

Hvor meget energi producerer møllerne?

Via linket på forsiden til højre ved den lille mølle kan du følge alle møllernes el-produktion. Desuden opdateres grafen på hjemmesiden under 'månedsproduktion' løbende. Den viser produktionen på laugets 10 møller. Generelt har møllerne produceret mere end budgetteret, hvilket er tilfredsstillende.

Hvorfor kører møllerne ikke?

Se aktuel forklaring under sidste nyt eller driftsbemærkninger. Kun større driftsstop forklares på hjemmesiden. Stop, som skyldes almindelig service, eller korte driftsstop beskrives ikke på hjemmesiden. Som tommelfingerregel kan du regne med, at hver mølle minimum skal stå stille 2-3 dage pr. år for almindelig service.

Støjer møllerne?

Møllerne udsender en kildestøj på 105 dB, men møllerne kan ikke høres på land.

Hvorfor gik transformerne i stykker?

Der blev nedsat en taskforce gruppe (opklaringsgruppe) med deltagere fra Bonus, Siemens, NKT, E2, SEAS, KE-Vind og Middelgrundens Vindmøllelaug, som fik til opgave at finde årsagen til haverierne. I Juni 2003 blev et stort måleprogram gennemført. I 2014 blev sagen om transformerne afsluttet ved retten i Kolding. Der står mere om transformer-sagen i nyhedsbrevet fra 2014.

Er de nye transformatorer af samme type?

De tre første transformatorer, som blev udskiftet, blev leveret af Siemens, men de er forbedret på flere punkter. I mølle 18 og 20 er de nye transformatorer leveret af ABB.

Er møllerne forsikret for driftstab ved garantiskader og i givet fald med hvor mange karénsdage?

Ja, drifttabsforsikringen dækker i forbindelse med garantiskader. Der er syv karensdage i sommerperioden og og 12 karensdage i vinterperioden.

Hvilke beføjelser har driftslederen?

Driftslederen har tilsynet med den daglige drift af vindmølleparken. Alle drifts- og renoveringsopgaver på mere end 20.000 kr. kræver godkendelse af laugets bestyrelse. Det betyder, at større opgavers udførelse altid forudsætter indgåelse af forudgående skriftlig aftale med laugets ledelse.

Hvordan får jeg rettet min adresse og bankkonto?

Alle rettelser sendes på laugets e-mailadresse til laugets sekretariat, som retter oplysningerne i databasen.

Hvad betyder solidarisk hæftelse?

Ved solidarisk hæftelse hæfter hver interessent fuldt ud for laugets gæld. Hvis lauget skylder 100.000 kr. til kreditor Andersen, så kan Andersen kræve alle 100.000 kr. tilbagebetalt af dig alene. Andersen er ikke forpligtet til at inddrive gælden fra alle, men kan altså gå direkte til dig for at opkræve pengene.

Hvilke konsekvenser kan det have for dig?

Det betyder med andre ord, at du hæfter for gælden, og at Andersen kan gå direkte til dig for at få inddrevet gælden, eller også kan gå til dig, hvis andre interessenter ikke vil betale deres andel af laugets gæld til Andersen.

Efterfølgende kan du altid gå tilbage til de andre interessenter for at få dem til at betale deres andel af gælden, som du har betalt.