Andelshaver

Laugets ledelse har udarbejdet et dokument med beregningen af andelenes værdi set i forhold til udviklingen de kommende få år. Hent dokumentet her.

Her finder du tallene for udlodningen gennem årene i Middelgrundens Vindmøllelaug:

Udlodning pr. år

ved 5 andele

ved 1 andel

2001_1

750

150

2001_2

1500

300

2002_1

1400

280

2002_2

1400

280

2003_1

1000

200

2003_2

1150

230

2004_1

1150

230

2004_2

1150

230

2005_1

1200

240

2005_2

1500

300

2006_1

1100

220

2006_2

1100

220

2007_1

900

180

2007_2

900

180

2008_1

900

180

2008_2

1025

205

2009_1

900

180

2009_2

825

165

2010_1

850

170

2010_2

875

175

2011_1

700

140

2011_2

500

100

2012_1

500

125

2012_2

625

100

2013_1

625

125

2013_2

50

10

2014_1

300

60

2014_2

440

88

2015

250

50

2016 og frem

0

0

I alt

25.565

5.113

Årets udlodning fastsættes ud fra, hvad der er forsvarligt under hensyntagen til laugets nuværende økonomiske situation, og i øjeblikket er situationen den, at vedligehold og reparation af møllerne efterhånden koster så meget, at der ikke er overskud til udlodning blandt interessenterne. 

Du finder regnskabet her på hjemmesiden under Årsrapporter.

 Grafik: Den årlige udlodning

middelgrunden 2001-2016 udbytte

Handelsplads

Handelspladsen er under opbygning og meldes klar her, når den er færdig primo marts

Overdragelse / Dødsboer

Overdragelseskontrakten anvendes, når du ønsker at forære eller sælge dine andele til familiemedlemmer eller til andre. Det koster et gebyr på 400 kroner at overdrage en el. flere andele, og det er den nye ejer, som betaler gebyret. Gebyret er pr. overdragelseskontrakt og gælder for alle slags overdragelser, altså også i forbindelse med dødsboer og overdragelse til en arving eller ægtefælle. Hvis gebyret ikke bliver indbetalt til lauget, gælder handlen ikke.

Overdragelse/salg af andele foregår hele året, men vær opmærksom på, at overdragelsesdatoen er den 1. april, fordi det er tidspunktet for en eventuel udlodning. Hvis nye ejer af andelen skal have en eventuel udlodning udbetalt ved den førstkommende 1. april, vil vi meget gerne have overdragelsen ved udgangen af januar.

Køb og salg foregår via ”handelsplads” på hjemmesiden. Her kan køber og sælger komme i kontakt med hinanden ved at køber eller sælger skriver deres e-mail eller telefonnummer, antal på andele og evt. pris, og herefter kontakter hinanden.

Køber og sælger udfylder og underskriver overdragelseskontrakten, som findes her nederst på siden. Herefter sendes kontrakten til bogholderiet. Når salget er godkendt af lauget og gebyret modtaget, får køber og sælger en skriftlige accept af salget og sidenhen en kopi af overdragelseskontrakten. Sælger sender selv det/de originale andelsbevis(er) til den nye ejer, hvis vedkommende stadig har beviset. Beviset har ingen værdi, det er alene registreringen i databasen, som afgør ejerskabet af andelene. Samtidig betaler køber for andelen(e).

Ved dødsfald skal andelene også overdrages og i den forbindelse skal en kopi af skifteretsattesten indsendes sammen med overdragelseskontrakten - se link nedenfor. Er man bobestyrer, skal der indsendes fuldmagter fra de øvrige arvinger, hvorefter bobestyreren kan overdrage eller sælge afdødes andele.

Børnevindmøllen -  i nyhedsbrevet fra marts 2014 er omtalt et projekt om at etablere en børnevindmølle i Middelgrundens Vindmøllelaug I/S. Den omtalte overdragelseskontrakt findes via linket nederst på denne side og det er muligt at overdrage allerede nu.


Klik her for at se og printe overdragelseskontrakten

Klik her for at se og printe overdragelseskontrakten vedr. børnevindmøllen

Skattemæssige oplysninger

  • 2019

  • 2018

  • 2017

Skattemæssige oplysninger for året 2019

Igen i år udsender Middelgrundens Vindmøllelaug I/S skattetallene for produktionsåret 2019 til alle interessenter.
Det afløser det individuelle servicebrev, som lauget tidligere har udsendte. At vi kan udsende samme dokument digitalt til alle, sparer lauget for en stor udgift til administration, postudbringning, og CO2 på papirforbruget.
Nedenstående tal udsendes til alle interessenter:

Bruger du skematisk regel, er nøgletallene for 2019:


Elsalg pr. andel inkl. renter: 314 kroner.

Renteindtægter opgives ikke længere, de er indregnet i elsalget.
For at finde din indkomst, ganger du antallet af dine andele med 314 kroner.

Hvis det samlede el-salg fra dine vindmølleandele er under 7.000 kroner pr. år og du benytter skematisk regel, skal der ikke betales skat af afkastet og heller ikke opgives noget på selvangivelsen.
Hvis din indtægt er over 7000 kroner skal 60% af overskuddet opgives på selvangivelsens rubrik 20.

Bruger du erhvervsmæssig opgørelse, er nøgletallene for 2019:

Resultat pr. andel før renter og afskrivninger: 13 kroner

Renter x andele à 0 kroner

Skattemæssig afskrivning: x antal andele à -8 kroner

Hvorefter det skattemæssige resultat efter renter og afskrivninger udgør 5 kr. pr. andel.
Skattepligtig kapitalindkomst opgives på selvangivelsens rubrik 35


Hvis du har andele i andre vindmøllelaug, skal du selv finde tilsvarende data for de andre laug. Bundfradraget på 7000 kroner gælder samtlige andele du har. Vær også opmærksom på, om reglen kan anvendes, hvis du har anskaffet solceller.

OBS: Årets udlodning fastsættes ud fra, hvad der er forsvarligt under hensyntagen til laugets nuværende økonomiske situation.


Tegningsmateriale

Revisorerklæring
Vi har gennemgået det af ledelsen for Middelgrundens Vindmøllelaug I/S udarbejdede tegningsmateriale omfattende siderne 2 - 16.


Det udførte arbejde
Gennemgangen har omfattet de udarbejdede anlægs- og driftsbudgetter med tilhørende forudsætninger og kommentarer samt de i øvrigt i tegningsmaterialet indeholdte oplysninger af økonomisk karakter. Vi har herunder påset, at de anførte forudsætninger er kommet rigtigt til udtryk i budgetterne og redegørelsen iøvrigt, og at den indre talmæssige sammenhæng i budgetterne er til stede.
Budgetforudsætningerne hviler på nugældende regler for el-afregning, nugældende skattelovgivning og - praksis samt overslag fra potentielle leverandører, vindanalyser fra Risø samt tekniske rapporter fra eksterne fagkyndige.


Supplerende oplysninger
Det skal anføres, at budgetterne er en fremtidsvurdering, og at afkastet af investeringen derfor kan vise sig at afvige fra det budgetterede resultat. Herudover er der over så lang en tidshorisont, 20 år, altid usikkerheden der knytter sig til udviklingen i lovgivningen på skatteområdet og anden relevant lovgivning.


Konklusion
Det er vor opfattelse, at tegningsmaterialet indeholder en pålidelig beskrivelse af de opstillede forudsætninger, hæftelsesforhold og af projektets risiko og følsomhed, og at det giver den enkelte interessent mulighed for at vurdere investeringens resultat i budgetperioden.
Nykøbing F., den 16. december 1999
Deloitte & Touche
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Erik Frikov
statsautoriseret revisor


Følsomhed
Lauget har modtaget Energistyrelsens endelige godkendelse den 13. december 1999. Dette betyder, at projektet er omfattet af el-reformens overgangsregler for vindmøller. Med hensyn til perioden fra år 1 til og med år 10 er projektet omfattet af de fastsatte overgangsregler for vindmøller efter elreformen, hvilket betyder at minimum for afregningsprisen ligger fast i denne periode. Projektets økonomi efter år 10 er primært følsom for udviklingen af elprisen og værdien af de grønne VE-beviser. I hele perioden er der forudsat en driftsomkostning på 7 øre/kWh. I nedenstående figur er variationen i udbetalingen pr. andel illustreret med tre forløb.

Graf B svarer til det under "driftsøkonomi" beskrevne forløb. Med hensyn
til den producerede mængde af energi, vedligeholdelsesudgifter mv., vil
der naturligvis være udsving fra år til år, men set over projektets samlede
levetid, anses dette ikke for væsentligt.

Et flot vartegn for København ...

"Middelgrundens Vindmøller bliver et flot vartegn for København. Skabt i samarbejde mellem en miljørigtigt tænkende kommune og et folkeligt initiativ. Jeg kan anbefale alle at slutte op om projektet."

Bo Asmus Kjeldgaard

Miljøborgmester i København

"

Greenpeace anbefaler helhjertet ...

"Middelgrundens Vindmøllepark er Danmarks og Københavns næste vigtige skridt i retning af en bæredygtig energiforsyning. Greenpeace anbefaler helhjertet at tegne andele i Middel-grundens Vindmøllelaug.."

Tarjei Haaland

klima og energimedarbejder i Greenpeace

"

WWF Verdensnaturfonden har besluttet at købe ...

"WWF Verdensnaturfonden har besluttet at købe 24 andele i Middelgrundens Vindmøllelaug svarende til vort eget forbrug af elektricitet på sekretariatet i København. Det er et lille bidrag til en bæredygtig energiudvik-ling - og samtidig en god investering. Vi opfordrer andre enkeltpersoner og virksomheder til at gøre det samme."

Kim Carstensen

generalsekretær i Verdensnaturfonden WWF

"

Første tegning

Hvem kan deltage?

Alle myndige personer og virksomheder kan deltage i andelstegningen, idet Energistyrelsen har tilkendegivet, at der for Middelgrundens Vindmøllelaug ikke kræves lokal tilknytning.
Alle personer og virksomheder kan frit tegne så mange andele de ønsker. Reglerne på området blev ændret af energistyrelsen den 22. maj 2000.

40.500 Andele solgt

Laugets 10 vindmøller finansieres gennem salg af 40.500 andele. En andel svarer til en årlig produktion på 1000 kWh.
40.500 andele er solgt pr. 16. oktober 2000.

Anlægsbudget og regnskab

Nedenstående er anlægsbudgettet og det faktiske anlægsregnskab. Anlægsbudgettet har dannet grundlag for andelsprisen. Udgifter udover de 172 mill. kr er dækket over driften.

(Tallene dækker halvdelen af mølleparken´s totalbudget svarende til 10 vindmøller)

* I følge kontrakt med Bonus

Kommentarer til de enkelte budgetposter

Ad. Vindmøller

Prisen er baseret på en 2,0 MW mølle og er incl. transport og opstilling.

Ad. Fundamenter

Der er ikke indregnet betaling for brugsret til grunden, idet Energistyrelsen ikke kræver betaling herfor.

Ad. Nettilslutning

De 17 mill. dækker kabler og koblingsanlæg mellem møllerne.

Kabler ind til land anlægges af Københavns Energi.

Ad. Rådgivning og planlægning

Dækker anslåede omkostninger ved udbuds- og tilbudsarbejdet, byggestyring og planlægningsarbejdet.

Ad. Etablering af lauget

Udgifter til annoncer, salg af andele, styring af medlemskartotek, afholdelse af I/S møder, juridisk bistand m.v.

Ad. Diverse og uforudsete udgifter

Omfatter udgifter til ekstra miljøforanstaltninger, ekstra anlægsomkostninger, skiltning, samt uforudsete udgifter.

Ad. Mindste produktion

Produktionsvurderingen bygger på grundige vindmålinger, som Risø har foretaget over en knap 2 årig periode. Den anførte mindste produktion er gældende efter fradrag for tab ved driftstop.

Ad. Max. tab ved driftstop

Der er her tale om den tid, hvor møllerne står stille på grund af problemer. Dette tab kaldes også rådighedstab. Kontrakten med Bonus fastsætter tabet til maximalt 5%, medens de eksisterende havmøller ved Tunø har en rådighed på 98,7%, så bedre end 5% er opnåeligt.

Driftsøkonomi

År 1 til år 6

Årlig indtægt pr. andel de første 6 år af projektet
(i faste år 2000 priser):

År 7 til år 20.

Årlig driftsindtægt pr. andel fra år 7 til 20. år af projektet (i faste år 2000 priser):

Forudsætninger for driftsøkonomien

Som en del af elreformen har forligspartierne i Folketinget besluttet at sikre en minimumspris på 60 øre/kWh i 12.000 fuldlasttimer. 12.000 fuldlasttimer svarer til 6 års drift på Middelgrunden. I følge elreformen er der desuden garanti for en minimum afregningpris på 43 øre/kWh i 10 år.
Denne garanti for afregningsprisen i de første 10 år forudsætter dog, at alle myndighedsgodkendelser og kontrakter er indgået/ på plads inden den 31 december 1999. Disse forudsætninger er opfyldt, idet Energistyrelsen har godkendt projektet den 13 december 1999.

Efter 10 år
Fra år 10 til år 20 er der forudsat en samlet indtægt på 43 øre/kWh. Afregningsprisen kan blive højere, men den kan også blive lavere. En bundpris på 43 øre/kWh mener lauget er en realistisk pris, men denne pris er ikke garanteret, hvilket andelskøberne gøres opmærksom på. Hvis elprisen falder til under 33 øre/kWh betyder det at de Grønne VE-beviser tilsvarende skal sælges til en højere pris end 10 øre/kWh, såfremt budgettet skal holde.

Grønt VE-bevis
Et Grønt VE-bevis er et værdipapir, som kan sælges til højest bydende. Værdipapiret opstår ved produktion af en kilowatttime på en vindmølle. Ordningen forventes i fuld funktion fra år 2003, hvor man regner med en børslignende omsætning af de grønne VE-beviser. Politisk har man fastsat en minimumspris på 10 øre/kWh og en maksimumspris på 27 øre/kWh.

Drift og vedligehold er delt op i følgende poster:

De første 2 år er der ikke serviceudgifter, men i stedet henlægges 2 mill. kr til uforudsete reparationer m.v.
I praksis forventes drifts- og vedligeholdelsesudgifterne at stige med inflationen (2%), d.v.s. startende med 6,4 øre/kWh og stigende til 9,5 øre/kWh i år 20 i løbende priser. For at gøre det overskueligt er der regnet med 7 øre/kWh i opstillingerne svarende til 70 kr/andel.

Ad. Forsikring
Der foreligger et foreløbigt forsikringstilbud, som skal forhandles på plads når møllevalg m.v. er kendt. Forsikringen vil indeholde en all-risk (skader på mølle, fundament, kabler), ansvar (for skader på andres ejendom), ledelsesansvarsforsikring, samt en driftstabsforsikring.

Ad. Service
De første 2 års service forestås af vindmølleleverandøren, som en del af købsaftalen.
Serviceudgifter er beregnet ud fra serviceaftaler på tilsvarende landmøller og udfra overslag fra vindmølleleverandørerne. Serviceudgifter er eksempelvis daglig overvågning af driften, igangsætning efter driftsstop og et halvårligt eftersyn af møllerne.

Ad. Vedligehold
Vedligehold de første 2 år er alene forbrugsstoffer f.eks. olie til gearkasse. Derefter er det udgifter til udskiftning af sliddele og reparationer.

Ad. Henlæggelser
Der er henlagt 2 mill. kr efter 2 år. Disse penge reserveres i lauget til uforudsete og pludseligt opståede reparationer. Det er ledelsens politik at have kapital stående i lauget for at kunne sikre en uforstyrret drift. Ved fremlæggelsen af det årlige regnskab/budget vil politikken løbende blive fastlagt.

Ad. Administration
Administrationen består af medlemskartoteket, regnskab, revision af regnskab, telefon, edb, udbetaling til medlemmerne, ledelsesmøder, interessentskabsmøder, udsendelse af materiale, venteliste m.v. Der er regnet med 2 årlige udsendelser til medlemmerne. Arbejdet har hidtil været udført af Københavns Miljø- og Energikontor, og vil fremover kunne passes af en deltidsansat medarbejder.

Spørgsmål og svar om andele

Hvordan med selvangivelsen?

Tallene, som skal anvendes på selvangivelsen, bliver hvert år udsendt sammen med indkaldelsen til I/S mødet i marts måned og de ligger også på hjemmesiden under "Skat". 

En vejledning i udfyldelse af selvangivelsen, herunder valg af skematisk regel eller erhversvmæssige regler, blev udsendt i marts 2002. 

Se "Skatteforhold for vindmølleejere" og "Skattevejledning" .

Er der skattemæsige afskrivninger til den enkelte andelshaver?

Se venligst de regler, som er beskrevet i tegningsmaterialet og skattevejledningen (link ovenfor).

Er det muligt at købe flere andele?

Lauget har udsolgt, men du kan finde andele til salg på vores "Handelsplads" her på hjemmesiden. Købere og sælger tager selv kontakt til hinanden og begge parter udfylder "Overdragelseskontrakten", som herefter sendes til Middelgrundens Vindmøllelaug, der godkender og registrerer salget.

Kan man handle med sine andele? Hvad hvis andelshaver dør?

Ja, andelene er frit omsættelige, forudsat at den nye ejer opfylder laugets optagelsesbetingelser jævnfør Tegningsmaterialet. Se "Handelsplads" på hjemmesiden. Se proceduren under sp3.
Når en andelshaver dør, skal andelene altid overdrages med en overdragelseskontrakt, kopi af skifteretsattest og evt. bobestyrerattest. Også selvom der er tale om en overdragelse til en efterladt ægtefælle, som sidder i uskiftet bo eller offentligt/privat skiftet bo. Læs mere her på hjemmesiden under "Overdragelse".

Hvornår kan salg foregå?

Salg kan kun foregå med overdragelsesdato den 1. april 20??. 
Ved overdragelsesdato f.eks. den 1. april 2015 udbetales overskuddet fra el-salget til sælgeren sidste gang den 1. april , mens udbetalingen det følgende år tilfalder køberen.

Kan mine børn/børnebørn på under 18 år købe andele?

Nej, kun personer, der er myndige, kan købe andele, dvs. over 18 år på købstidspunktet. Men du kan overdrage andele til dine børnebørn, og så bliver de en del af børnevindmøllen. Læs mere i nyhedsbrevet fra 2014, hvor projektet med børnevindmøllen er omtalt. 

Hvor meget og hvornår udbetales overskud ?

Hvert år den 1. april udbetales udlodning fra el-salget til andelshaverne., hvis der er et overskud efter betaling af driftsudgifterne. 
Beløbet fastlægges endeligt af ledelsen, men normalt kan andelshaverne regne med, at udlodningen følger budgettet, som er vedtaget på I/S mødet. 

Hvad er dagens andelspris ?

Prisen aftales mellem køber og sælger, og prisniveauet fremgår af "Handelsplads" her på hjemmesiden.
Som nævnt ovenfor udbetaler lauget udlodning fra el-salget til den person, der er registreret som ejer af andelen i indtjeningsperioden. 

Hvad er andelens værdi efter 5 år?

Erfaringerne fra andre vindmøllelaug viser, at andelsværdien ofte holder sig på købsprisen eller derover i mange år. For en sikkerheds skyld anbefaler lauget, at du regner med en årlig nedskrivning af værdien på 5% p.a. Efter 20 år er andelens værdi dermed nedskrevet til 0 kr.

Gælder skattefradraget på 7.000 kr pr. person eller er det pr. projekt ?

Skattefradraget er pr. person.

Kan man bruge en kapitalpension til at købe andele for?

Nej.

Kan man bruge en børneopsparing til at købe andele for?

Nej, kun myndige personer kan tegne andele.

Kan en andelsboligforening købe andele?

Ja op til 150% af boligforeningens fælles elforbrug, hvis andelsboligforeningen er en virksomhed. Energistyrelsen anerkender andelsboligforeningen som en virksomhed, hvis der er en halvtidsansat person eller tilsvarende i boligforeningen.

Hvor meget energi producerer møllerne?

Via linket på forsiden til højre ved den lille mølle kan du følge alle møllernes el-produktion. Desuden opdateres grafen på hjemmesiden under 'månedsproduktion' løbende. Den viser produktionen på laugets 10 møller. Generelt har møllerne produceret mere end budgetteret, hvilket er tilfredsstillende.

Hvorfor kører møllerne ikke?

Se aktuel forklaring under sidste nyt eller driftsbemærkninger. Kun større driftsstop forklares på hjemmesiden. Stop, som skyldes almindelig service, eller korte driftsstop beskrives ikke på hjemmesiden. Som tommelfingerregel kan du regne med, at hver mølle minimum skal stå stille 2-3 dage pr. år for almindelig service.

Støjer møllerne?

Møllerne udsender en kildestøj på 105 dB, men møllerne kan ikke høres på land.

Hvorfor gik transformerne i stykker?

Der blev nedsat en taskforce gruppe (opklaringsgruppe) med deltagere fra Bonus, Siemens, NKT, E2, SEAS, KE-Vind og Middelgrundens Vindmøllelaug, som fik til opgave at finde årsagen til haverierne. I Juni 2003 blev et stort måleprogram gennemført. I 2014 blev sagen om transformerne afsluttet ved retten i Kolding. Der står mere om transformer-sagen i nyhedsbrevet fra 2014.

Er de nye transformatorer af samme type?

De tre første transformatorer, som blev udskiftet, blev leveret af Siemens, men de er forbedret på flere punkter. I mølle 18 og 20 er de nye transformatorer leveret af ABB.

Er møllerne forsikret for driftstab ved garantiskader og i givet fald med hvor mange karénsdage?

Ja, drifttabsforsikringen dækker i forbindelse med garantiskader. Der er syv karensdage i sommerperioden og og 12 karensdage i vinterperioden.

Hvilke beføjelser har driftslederen?

Driftslederen har tilsynet med den daglige drift af vindmølleparken. Alle drifts- og renoveringsopgaver på mere end 20.000 kr. kræver godkendelse af laugets bestyrelse. Det betyder, at større opgavers udførelse altid forudsætter indgåelse af forudgående skriftlig aftale med laugets ledelse.

Hvordan får jeg rettet min adresse og bankkonto?

Alle rettelser sendes på laugets e-mailadresse til laugets sekretariat, som retter oplysningerne i databasen.