Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen
Middelgrundens Vindmøllelaug
 
Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen


Tegningsmateriale

Revisorerklæring

Vi har gennemgået det af ledelsen for Middelgrundens Vindmøllelaug I/S udarbejdede tegningsmateriale omfattende siderne 2 - 16.

Det udførte arbejde

Gennemgangen har omfattet de udarbejdede anlægs- og driftsbudgetter med tilhørende forudsætninger og kommentarer samt de i øvrigt i tegningsmaterialet indeholdte oplysninger af økonomisk karakter. Vi har herunder påset, at de anførte forudsætninger er kommet rigtigt til udtryk i budgetterne og redegørelsen iøvrigt, og at den indre talmæssige sammenhæng i budgetterne er til stede.

Budgetforudsætningerne hviler på nugældende regler for el-afregning, nugældende skattelovgivning og - praksis samt overslag fra potentielle leverandører, vindanalyser fra Risø samt tekniske rapporter fra eksterne fagkyndige.

Supplerende oplysninger

Det skal anføres, at budgetterne er en fremtidsvurdering, og at afkastet af investeringen derfor kan vise sig at afvige fra det budgetterede resultat. Herudover er der over så lang en tidshorisont, 20 år, altid usikkerheden der knytter sig til udviklingen i lovgivningen på skatteområdet og anden relevant lovgivning.

Konklusion

Det er vor opfattelse, at tegningsmaterialet indeholder en pålidelig beskrivelse af de opstillede forudsætninger, hæftelsesforhold og af projektets risiko og følsomhed, og at det giver den enkelte interessent mulighed for at vurdere investeringens resultat i budgetperioden.

Nykøbing F., den 16. december 1999
Deloitte & Touche
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Erik Frikov
statsautoriseret revisor

Følsomhed

Lauget har modtaget Energistyrelsens endelige godkendelse den 13. december 1999. Dette betyder, at projektet er omfattet af el-reformens overgangsregler for vindmøller. Med hensyn til perioden fra år 1 til og med år 10 er projektet omfattet af de fastsatte overgangsregler for vindmøller efter elreformen, hvilket betyder at minimum for afregningsprisen ligger fast i denne periode. Projektets økonomi efter år 10 er primært følsom for udviklingen af elprisen og værdien af de grønne VE-beviser. I hele perioden er der forudsat en driftsomkostning på 7 øre/kWh. I nedenstående figur er variationen i udbetalingen pr. andel illustreret med tre forløb.

Graf B svarer til det under "driftsøkonomi" beskrevne forløb. Med hensyn til den producerede mængde af energi, vedligeholdelsesudgifter mv., vil der naturligvis være udsving fra år til år, men set over projektets samlede levetid, anses dette ikke for væsentligt.

Vi anbefaler middelgrundens Vindmøller

Bo Asmus Kjeldgaard,
Miljøborgmester i København:

"Middelgrundens Vindmøller bliver et flot vartegn for København. Skabt i samarbejde mellem en miljørigtigt tænkende kommune og et folkeligt initiativ. Jeg kan anbefale alle at slutte op om projektet." 

 

Tarjei Haaland,
klima og energimedarbejder i Greenpeace:

"Middelgrundens Vindmøllepark er Danmarks og Københavns næste vigtige skridt i retning af en bæredygtig energiforsyning. Greenpeace anbefaler helhjertet at tegne andele i Middelgrundens Vindmøllelaug." 

 

Kim Carstensen,
generalsekretær i Verdensnaturfonden WWF:

WWF Verdensnaturfonden har besluttet at købe 24 andele i Middelgrundens Vindmøllelaug svarende til vort eget forbrug af elektricitet på sekretariatet i København. Det er et lille bidrag til en bæredygtig energiudvikling - og samtidig en god investering. Vi opfordrer andre enkeltpersoner og virksomheder til at gøre det samme.


Hvem kan deltage?

Alle myndige personer og virksomheder kan deltage i andelstegningen, idet Energistyrelsen har tilkendegivet, at der for Middelgrundens Vindmøllelaug ikke kræves lokal tilknytning.

Alle personer og virksomheder kan frit tegne så mange andele de ønsker. Reglerne på området blev ændret af energistyrelsen den 22. maj 2000.


 

40.500 Andele er udsolgt

Laugets 10 vindmøller finansieres gennem salg af 40.500 andele. En andel svarer til en årlig produktion på 1000 kWh.
40.500 andele er solgt pr. 16. oktober 2000.

Anlægsbudget og regnskab
Nedenstående er anlægsbudgettet og det faktiske anlægsregnskab. Anlægsbudgettet har dannet grundlag for andelsprisen. Udgifter udover de 172 mill. kr er dækket over driften.

(Tallene dækker halvdelen af mølleparken´s totalbudget svarende til 10 vindmøller)

 Budget Anlægsregnskab Betalt pr. 31.12.02
Vindmøller100 mio kr98.973.845
Fundamenter37 mio kr48.056.490
Nettilslutning (anslået andel)17 mio kr16.756.561
Rådgivere og Planlægning8 mio kr11.069.202
Etablering af møllelauget4 mio kr5.952.650
Diverse og uforudsete Udgifter6 mio kr2.357.101
Godtgørelse for sydlige møller -2.500.000
I alt172 mio kr180.665.849
   
Mindste produktion*44.000 MWh 
Max. tab ved driftsstop*5 % 
Solgt produktion40.500 MWh 
Antal andele40.500 stk. 
Andelspris4.250 kr/andel 

*Ifølge kontrakt med Bonus

Kommentarer til de enkelte budgetposter:

Ad. Vindmøller
Prisen er baseret på en 2,0 MW mølle og er incl. transport og opstilling.

Ad. Fundamenter
Der er ikke indregnet betaling for brugsret til grunden, idet Energistyrelsen ikke kræver betaling herfor.

Ad. Nettilslutning
De 17 mill. dækker kabler og koblingsanlæg mellem møllerne.
Kabler ind til land anlægges af Københavns Energi.

Ad. Rådgivning og planlægning
Dækker anslåede omkostninger ved udbuds- og tilbudsarbejdet, byggestyring og planlægningsarbejdet.

Ad. Etablering af lauget
Udgifter til annoncer, salg af andele, styring af medlemskartotek, afholdelse af I/S møder, juridisk bistand m.v.

Ad. Diverse og uforudsete udgifter
Omfatter udgifter til ekstra miljøforanstaltninger, ekstra anlægsomkostninger, skiltning, samt uforudsete udgifter.

Ad. Mindste produktion
Produktionsvurderingen bygger på grundige vindmålinger, som Risø har foretaget over en knap 2 årig periode. Den anførte mindste produktion er gældende efter fradrag for tab ved driftstop.

Ad. Max. tab ved driftstop
Der er her tale om den tid, hvor møllerne står stille på grund af problemer. Dette tab kaldes også rådighedstab. Kontrakten med Bonus fastsætter tabet til maximalt 5%, medens de eksisterende havmøller ved Tunø har en rådighed på 98,7%, så bedre end 5% er opnåeligt.

Driftsøkonomi

År 1 til år 6.
Årlig indtægt pr. andel de første 6 år af projektet (i faste år 2000 priser):

Salgspris for el330 kroner
Grønt VE-bevis/afgiftsrefusion270 kroner
Indtægt ved elsalg600 kroner
Drift og vedligehold- 70 kroner
Nettoindtægt530 kroner

År 7 til år 20.
Årlig driftsindtægt pr. andel fra år 7 til 20. år af projektet (i faste år 2000 priser):

Salgspris for el (garanteret mindstepris til år 10)330 kroner
Grønt VE-bevis (garanteret mindstepris til år 10)100 kroner
Indtægt ved elsalg430 kroner
Drift og vedligehold- 70 kroner

Nettoindtægt

360 kroner

Forudsætninger for driftsøkonomien

Som en del af elreformen har forligspartierne i Folketinget besluttet at sikre en minimumspris på 60 øre/kWh i 12.000 fuldlasttimer. 12.000 fuldlasttimer svarer til 6 års drift på Middelgrunden. I følge elreformen er der desuden garanti for en minimum afregningpris på 43 øre/kWh i 10 år.
Denne garanti for afregningsprisen i de første 10 år forudsætter dog, at alle myndighedsgodkendelser og kontrakter er indgået/ på plads inden den 31 december 1999. Disse forudsætninger er opfyldt, idet Energistyrelsen har godkendt projektet den 13 december 1999.

Efter 10 år

Fra år 10 til år 20 er der forudsat en samlet indtægt på 43 øre/kWh. Afregningsprisen kan blive højere, men den kan også blive lavere. En bundpris på 43 øre/kWh mener lauget er en realistisk pris, men denne pris er ikke garanteret, hvilket andelskøberne gøres opmærksom på. Hvis elprisen falder til under 33 øre/kWh betyder det at de Grønne VE-beviser tilsvarende skal sælges til en højere pris end 10 øre/kWh, såfremt budgettet skal holde.

Grønt VE-bevis

Et Grønt VE-bevis er et værdipapir, som kan sælges til højest bydende. Værdipapiret opstår ved produktion af en kilowatttime på en vindmølle. Ordningen forventes i fuld funktion fra år 2003, hvor man regner med en børslignende omsætning af de grønne VE-beviser. Politisk har man fastsat en minimumspris på 10 øre/kWh og en maksimumspris på 27 øre/kWh.

Drift og vedligehold er delt op i følgende poster (i faste år 2000 priser):
 

 År 1-23 til 20
Forsikring800.000800.000
Service0600.000
Vedligehold100.000500.000
Henlæggelse1.000.0000
Administration700.000700.000
I alt2.600.0002.600.000
I alt pr. kWh6,4 øre6,4 øre


De første 2 år er der ikke serviceudgifter, men i stedet henlægges 2 mill. kr til uforudsete reparationer m.v.

I praksis forventes drifts- og vedligeholdelsesudgifterne at stige med inflationen (2%), d.v.s. startende med 6,4 øre/kWh og stigende til 9,5 øre/kWh i år 20 i løbende priser. For at gøre det overskueligt er der regnet med 7 øre/kWh i opstillingerne svarende til 70 kr/andel.

Ad. Forsikring
Der foreligger et foreløbigt forsikringstilbud, som skal forhandles på plads når møllevalg m.v. er kendt. Forsikringen vil indeholde en all-risk (skader på mølle, fundament, kabler), ansvar (for skader på andres ejendom), ledelsesansvarsforsikring, samt en driftstabsforsikring.

Ad. Service
De første 2 års service forestås af vindmølleleverandøren, som en del af købsaftalen.
Serviceudgifter er beregnet ud fra serviceaftaler på tilsvarende landmøller og udfra overslag fra vindmølleleverandørerne. Serviceudgifter er eksempelvis daglig overvågning af driften, igangsætning efter driftsstop og et halvårligt eftersyn af møllerne.

Ad. Vedligehold
Vedligehold de første 2 år er alene forbrugsstoffer f.eks. olie til gearkasse. Derefter er det udgifter til udskiftning af sliddele og reparationer.

Ad. Henlæggelser
Der er henlagt 2 mill. kr efter 2 år. Disse penge reserveres i lauget til uforudsete og pludseligt opståede reparationer. Det er ledelsens politik at have kapital stående i lauget for at kunne sikre en uforstyrret drift. Ved fremlæggelsen af det årlige regnskab/budget vil politikken løbende blive fastlagt.

Ad. Administration
Administrationen består af medlemskartoteket, regnskab, revision af regnskab, telefon, edb, udbetaling til medlemmerne, ledelsesmøder, interessentskabsmøder, udsendelse af materiale, venteliste m.v. Der er regnet med 2 årlige udsendelser til medlemmerne. Arbejdet har hidtil været udført af Københavns Miljø- og Energikontor, og vil fremover kunne passes af en deltidsansat medarbejder.