Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen
Middelgrundens Vindmøllelaug
 
Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen


Ledelsen

Erik Christiansen (formand)
Direktør
Trollesvej 4, 3, lejl. 30
3400 Hillerød
Tlf: 3638 3800
E-mail:
ledelsen@middelgrunden.dk

Per Vølund (næstformand)
Civilingeniør
Jernaldermarken 67
4000 Roskilde
Tlf: 8838 3280 
E-mail: 
pvl@comxnet.dk

Hanne Moltke
Direktør
Skt. Pederstræde 37, st.
1453 København K
Tlf: 3811 1130
E-mail:
Hanne@newstories.dk

Hans Chr. Sørensen
Civilingeniør EMU,
Buresø 4, Jørlunde Overdrev
3550 Slangerup
Tlf: 2811 0219
E-mail:
spok.consult@gmail.com

Christian Bille Jendresen
Søndersø Park 16
3500 Værløse
Tlf: 30747004

E-mail:
jendresen@gmail.com

Hans Ove Dyhring (suppleant)
Johnstrup Allé 10, 2tv
1923 Frederiksberg C
Tlf: 6077 7639 
E-mail:
ho.dyhring@gmail.com

Alfred Christensen (suppleant)
Mælkevejen 77
1440 København k
Tlf: 2849 0157
E-mail:
alfredchristensen@gmail.com 

 

E-mails til ledelsen sendes på: ledelsen@middelgrunden.dk


Driftsleder:
Strange Skriver, Danmarks Vindmølleforening.

Teknisk driftsleder:
Lars Bülow Jørgensen
E-mail: lj@conwind.dk
Tlf.  4040 8388

Bogholderi:
Regnskab Øst
Betina Holler
Kornbakken 16
Esbønderup, 3230 Græsted
E-mail: bh@regnskabost.dk
Tlf. 41 41 81 92

Interne revisorer:
Jens Anker Hansen
Johan Gaunitz

Revisorsuppleant:
Ruth Sloth Frederiksen


Ledelseserklæring:
Som generalforsamlingsvalgt ledelse skal vi erklære, at oplysningerne i tegningsmaterialet os bekendt er rigtige og tilstrækkelige til vurdering af projektet, samt at der ikke er undladt informationer, der har forvansket det billede, tegningsmaterialet skal give. Oprindeligt tegningsmateriale ligger under menupunktet 'Andelshaver' og herunder 'Tegningsmateriale'.

Interessentskab:
Møllelauget er oprettet som et interessentskab. Som interessent ejer du en andel svarende til 1/40.500 af interessentskabet pr. andel du køber. I et I/S er der solidarisk hæftelse. Alle fællesejede vindmøller i Danmark er organiseret som I/S uden at det har givet anledning til problemer med den solidariske hæftelse. I praksis er risikoen ved den solidariske hæftelse i Middelgrundes Vindmøllelaug I/S minimeret ved, at der ikke er eller kan blive gæld i lauget. Dette er sikret gennem vedtægterne som fastslår, at der ikke må stiftes gæld i lauget, og at møllerne altid skal være betryggende forsikret. 

Ledelsen og projektlederne har afgivet foranstående erklæring om, at alle relevante oplysninger om projektet er stillet til rådighed i dette tegningsmateriale. Det oprindelige tegningsmateriale findes under menupunktet 'tegningsmateriale' .

Tegningsmaterialet er udarbejdet af Middelgrundens Vindmøllelaug I/S i samarbejde med rådgiverne bag projektet. Ansvarlig redaktør af materialet er Jens H. Larsen, som tidligere var ansat hos Københavns Miljø- og Energikontor.

Møllelaugets revisor er det Statsautoriserede Revisoraktieselskab Partner Revision, som har mange års erfaring med etablering af vindmøller i Danmark.

Driftslederen:
Driftslederen har tilsynet med den daglige drift af vindmølleparken. Alle drifts- og renoveringsopgaver på mere end 20.000 kr. kræver godkendelse af laugets bestyrelse. Det betyder, at større opgavers udførelse altid forudsætter indgåelse af forudgående skriftlig aftale med laugets ledelse.