Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen
Middelgrundens Vindmøllelaug
 
Offshore Wind Farm outside the Harbour of Copenhagen


Spørgsmål og svar om andele

Spørgsmål og svar om Middelgrundens Vindmøllelaug

Her er et udvalg af hyppigst stillede spørgsmål - også kaldet FAQ: Frequently asked questions - og nedest i teksten de tilhørende svar.
Hvis du har spørgsmål, som hjemmesiden ikke giver svar på, er du velkommen til at indsende dit spørgsmål på mailen lauget@middelgrunden.dk. Hvis det har generel interesse for de øvrige medlemmer, vil spørgsmål og svar blive tilføjet denne liste.

Sp1: Hvordan med selvangivelsen?
Sp2: Er der skattemæsige afskrivninger til den enkelte andelshaver ?
Sp3: Er det muligt at købe flere andele ?
Sp4: Kan man handle med sine andele ? Hvad hvis andelshaveren dør?
Sp5: Hvornår kan salget foregå ?
Sp6: Kan mine børn/børnebørn på under 18 år købe andele ?
Sp7: Hvor meget og hvornår udbetales overskud ?
Sp8: Hvad er dagens andelspris ?
Sp9: Hvad er andelens langsigtede værdi ?
Sp10: Gælder skattefradraget på 7.000 kr pr. person eller er det pr. projekt ?
Sp11: Kan man bruge en kapitalpension til at købe andele for?
Sp12: Kan man bruge en børneopsparing til at købe andele for?
Sp13: Kan en andelsboligforening købe andele?
Sp14: Hvor meget energi producerer møllerne ?
Sp15: Hvorfor kører møllerne ikke ?
Sp16: Støjer møllerne ?
Sp17: Hvorfor gik transformerne i stykker ?
Sp18: Er de transformatorer der skiftes til af samme type ?
Sp19: Er møllerne forsikret for driftstab ved garantiskader og i givet fald med hvor mange karénsdage ?
Sp20: Hvilke beføjelser har driftslederen?
Sp21: Hvordan får jeg rettet min adresse og bankkonto?
Se svarene herunder:

Sp1: Hvordan med selvangivelsen?
Svar: Tallene, som skal anvendes på selvangivelsen, bliver hvert år udsendt sammen med indkaldelsen til I/S mødet i marts måned og de ligger også på hjemmesiden under "Skat".
En vejledning i udfyldelse af selvangivelsen, herunder valg af skematisk regel eller erhversvmæssige regler, blev udsendt i marts 2002.
Se "Skatteforhold for vindmølleejere" og "Skattevejledning" .

Sp2: Er der skattemæsige afskrivninger til den enkelte andelshaver ?
Svar: Se venligst de regler, som er beskrevet i tegningsmaterialet og skattevejledningen (link ovenfor).

Sp3: Er det muligt at købe flere andele ?
Svar: Lauget har udsolgt, men du kan finde andele til salg på vores "Handelsplads" her på hjemmesiden. Købere og sælger tager selv kontakt til hinanden og begge parter udfylder "Overdragelseskontrakten", som herefter sendes til Middelgrundens Vindmøllelaug, der godkender og registrerer salget.

Sp4: Kan man handle med sine andele ? Hvad hvis andelshaver dør?
Svar: Ja, andelene er frit omsættelige, forudsat at den nye ejer opfylder laugets optagelsesbetingelser jævnfør Tegningsmaterialet. Se "Handelsplads" på hjemmesiden. Se proceduren under sp3.
Når en andelshaver dør, skal andelene altid overdrages med en overdragelseskontrakt, kopi af skifteretsattest og evt. bobestyrerattest. Også selvom der er tale om en overdragelse til en efterladt ægtefælle, som sidder i uskiftet bo eller offentligt/privat skiftet bo. Læs mere her på hjemmesiden under "Overdragelse".

Sp5: Hvornår kan salg foregå ?
Svar: Salg kan kun foregå med overdragelsesdato den 1. april 20??. 
Ved overdragelsesdato f.eks. den 1. april 2015 udbetales overskuddet fra el-salget til sælgeren sidste gang den 1. april , mens udbetalingen det følgende år tilfalder køberen.

Sp6: Kan mine børn/børnebørn på under 18 år købe andele ?
Svar: Nej, kun personer, der er myndige, kan købe andele, dvs. over 18 år på købstidspunktet. Men du kan overdrage andele til dine børnebørn, og så bliver de en del af børnevindmøllen. Læs mere i nyhedsbrevet fra 2014, hvor projektet med børnevindmøllen er omtalt. 

Sp7: Hvor meget og hvornår udbetales overskud ?
Svar: Hvert år den 1. april udbetales udlodning fra el-salget til andelshaverne., hvis der er et overskud efter betaling af driftsudgifterne. 
Beløbet fastlægges endeligt af ledelsen, men normalt kan andelshaverne regne med, at udlodningen følger budgettet, som er vedtaget på I/S mødet. 

Sp8: Hvad er dagens andelspris ?
Svar: Prisen aftales mellem køber og sælger, og prisniveauet fremgår af "Handelsplads" her på hjemmesiden.
Som nævnt ovenfor udbetaler lauget udlodning fra el-salget til den person, der er registreret som ejer af andelen i indtjeningsperioden. 

Sp9: Hvad er andelens værdi efter 5 år?
Svar: Erfaringerne fra andre vindmøllelaug viser, at andelsværdien ofte holder sig på købsprisen eller derover i mange år. For en sikkerheds skyld anbefaler lauget, at du regner med en årlig nedskrivning af værdien på 5% p.a. Efter 20 år er andelens værdi dermed nedskrevet til 0 kr.

Sp10: Gælder skattefradraget på 7.000 kr pr. person eller er det pr. projekt ?
Svar: Skattefradraget er pr. person.

Sp11: Kan man bruge en kapitalpension til at købe andele for?
Svar: Nej.

Sp12: Kan man bruge en børneopsparing til at købe andele for?
Svar: Nej, da kun myndige personer kan tegne andele.

Sp13: Kan en andelsboligforening købe andele?
Svar: Ja op til 150% af boligforeningens fælles elforbrug, hvis andelsboligforeningen er en virksomhed. Energistyrelsen anerkender andelsboligforeningen som en virksomhed, hvis der er en halvtidsansat person eller tilsvarende i boligforeningen.

Sp14: Hvor meget energi producerer møllerne ?
Svar: Via linket på forsiden til højre ved den lille mølle kan du følge alle møllernes el-produktion. Desuden opdateres grafen på hjemmesiden under 'månedsproduktion' løbende. Den viser produktionen på laugets 10 møller. Generelt har møllerne produceret mere end budgetteret, hvilket er tilfredsstillende.

Sp15: Hvorfor kører møllerne ikke ?
Svar: Se aktuel forklaring under sidste nyt eller driftsbemærkninger. Kun større driftsstop forklares på hjemmesiden. Stop, som skyldes almindelig service, eller korte driftsstop beskrives ikke på hjemmesiden. Som tommelfingerregel kan du regne med, at hver mølle minimum skal stå stille 2-3 dage pr. år for almindelig service.

Sp16: Støjer møllerne ?
Svar: Møllerne udsender en kildestøj på 105 dB, men møllerne kan ikke høres på land.

Sp17: Hvorfor gik transformerne i stykker ?
Svar: Der blev nedsat en taskforce gruppe (opklaringsgruppe) med deltagere fra Bonus, Siemens, NKT, E2, SEAS, KE-Vind og Middelgrundens Vindmøllelaug, som fik til opgave at finde årsagen til haverierne. I Juni 2003 blev et stort måleprogram gennemført. I 2014 blev sagen om transformerne afsluttet ved retten i Kolding. Der står mere om transformer-sagen i nyhedsbrevet fra 2014.

Sp18: Er de nye transformatorer af samme type ?
Svar: De tre første transformatorer, som blev udskiftet, blev leveret af Siemens, men de er forbedret på flere punkter. I mølle 18 og 20 er de nye transformatorer leveret af ABB.

Sp19: Er møllerne forsikret for driftstab ved garantiskader og i givet fald med hvor mange karénsdage ?
Svar: Ja, drifttabsforsikringen dækker i forbindelse med garantiskader. Der er syv karensdage i sommerperioden og og 12 karensdage i vinterperioden.

Sp20: Hvilke beføjelser har driftslederen?
Svar: Driftslederen har tilsynet med den daglige drift af vindmølleparken. Alle drifts- og renoveringsopgaver på mere end 20.000 kr. kræver godkendelse af laugets bestyrelse. Det betyder, at større opgavers udførelse altid forudsætter indgåelse af forudgående skriftlig aftale med laugets ledelse.

Sp21:Hvordan får jeg rettet min adresse og bankkonto?
Svar: Alle rettelser sendes på laugets e-mailadresse til laugets sekretariat, som retter oplysningerne i databasen.